بعضی از شما ممکن است ندانید از کجا و چگونه کتابی که آرزوی نوشتن آن‌را دارید آغاز کنید. موارد زیر را برای ما ارسال کنید تا شما راراهنمایی کنیم

    ارسال ایمیل به ما و ابراز تمایل خود برای انتشار کتابتان (خلاصه‌ای از نوشته خود، ۱-۲ صفحه) شامل موارد زیر؛

عنوان پیشنهادی کتاب شما-

خلاصه‌ای از نوشته شما -

مخاطبان مورد نظر -

تعداد کلمات متن نهایی -

تاریخ انتشار مورد نظر شما -

و خلاصه‌ای از بیوگرافی شما -

برای آثار ادبی (درام، شعر و...)، فصل اول یا ۱۰ صفحه اول؛

برای آثار غیر ادبی، فهرست کتاب، و فصل اول و یا ۱۰ صفحه اول.  ؛

info@mehripublication.com