top of page

یک تصویر ارگانیک از یک نمونه.

تام ُتر.

چاپ اول: پاییز ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک:

978-1-914165-71-9

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: 598 ص. غیر مصور

 

ــــ
این نوشته محصول یک اندیشه نیست بلکه تصویربرداریِ بلادرنگی از خود یک اندیشه است؛ اندیشه‌ ظاهر شده در سطح رویکرد یک نمونه از نوع انسان در دامنه نگاه خودش. و برای مخاطب شبیه به دیدن حرکتِ یک اندیشه به موازاتِ حرکتِ اجزایِ مجموعه صاحبِ اندیشه در یک برهه تکاملی (نه لزوما به معنی تکمیلتر شدن) پرتلاطم است. در این نوشته اندیشه و اجزایِ یک آدم در هم تنیده در زمان پیش می‌روند. این تصویربرداریِ بلادرنگ از سطح رویکردیست که استفاده از محصولاتِ اندیشه‌های دیگران را بصورتی مستقیم غیرکاربردی یافته است. حتی اگر خروجی اندیشه ظاهر شده بر سطح این رویکرد در کجیِ محض نیز باشد، حرکتی که تصویر شده حرکتی ارگانیک است. و این ارگانیک بودنش تفاوت‌اش است، و هر ارگانیکی دیگر نمی‌شود که سناریویی یکسان داشته باشد. و مانند هر ارگانیکی به احتمال بسیار دارای کرم خوردگیهایی نیز هست، که آنها خود جزوی از سناریو خواهند بود. در این نوشته خط‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر که اسکلتبندی محصول را تعیین می‌کنند از مرزهای پوچی در منظر آن رویکرد سربرآورده‌اند. آنجا که اگر چنان خطی ظاهر نمی‌شد، پوچی از آستانه‌ای قدرت‌مندتر می‌گشت. خطهای عمیق، آن خط‌های ناگزیر نگارنده هستند که بدون آنها بوی تن دادن به سقوط و مرگ متبادر می‌شود. طرحی که در این نوشته آشفته تشخیص داده می‌شود، طرحی برآمده از مغز نگارنده نیست، طرحیست که در نقشه تمامیتِ یک نمونه از انسان قابل تشخیص است، و در راهِ او جبر اوست. اگر آب زندانی شده در لایه‌های زیرین به سمتی و مسیری کج و معوج می‌پیماید جبر اوست، و نقش هوشمندی‌ای که نداند جهت حرکت این آب به کجاست و چه را دنبال می‌کند چگونه خواهد بود؟ خطهای عمیقتر در این نوشته حرکت از روشنایی‌ای مسدود به تاریکی نامعلوم را می‌نمایانند. خطها با مرزهای نقاط ورود به آن تاریکیها جابجا می‌شوند و قدمی جلوتر به درون تاریکی گذارده نمی‌شود. خط‌هایی که از به هم پیوسته شدن نقاطیست که رویکرد است که مسئول جهتگیریهایشان است.

یک تصویر ارگانیک از یک نمونه

£25٫00Price

    Related Products