نویسنده: حسین دولت‌آبادی

داستان

چاپ دوم

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

صفحه۴۹۵

اندازه: ۱۴/۲۱ سانتی‌متر 

وزن: ۶۵۰ گرم

 

بعد از مراسم اعدام تب و لرزکردم،  توی جا افتادم و با مرگ همخانه شدم.  مرگ بختکی بود که در تمام آن سال ها تا مجالی می‌يافت پا بر گلوگاه‌ام می‌گذاشت و  من مانند برّة ذبح شده‌ای در مسلخ می‌لرزيدم، دست و پا می‌زدم و سراسيمه و ليچ عرق از خواب می‌پريدم و کنار تخت سالار زانو می زدم و از مهتاب و  جوخة آتش و بوی شبدر حکايت می‌کردم: بوی  خوش شبدر  همراه نسيم خنک از دشت می آمد، جغدی بر ويرانه های گورستان متروک آبادی شيون می‌کرد. شب خاموش و وهم انگيز بود و ماه به نرمی بر يال تپّه ها می‌نشست.

چوبین در

£15.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.