top of page

نشانه‌گذاری‌ها در عزاداران بیل.

س. سیفی.

چاپ اول: پاییز ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک:

978-1-914165-79-5

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۱۲ ص. مصور

ــــــــــ

 

نمادها‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬درونمایه‌های‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬از‭ ‬اثر‭ ‬دلالت‭ ‬داشته‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬درونمایه‌ی‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬خاص،‭ ‬نشانه‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭. ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬آنکه‭ ‬بتوان‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬نمادها‭ ‬به‭ ‬نشانه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظرِ‭ ‬هنرمند‭ ‬دست‭ ‬یافت،‭ ‬واگویه‌هایی‭ ‬از‭ ‬تأویل‭ ‬متن‭ ‬ضرورت‭ ‬می‌یابد‭. ‬با‭ ‬چنین‭ ‬دیدگاهی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬آثار‭ ‬هنری،‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬اثرگذار‌‭ ‬تأویل‭ ‬پی‭ ‬برد‭. ‬چون‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬همین‭ ‬تأویل‌های‭ ‬هنری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درونمایه‌های‭ ‬پنهان‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬آن‭ ‬بیرون‭ ‬می‌کشند‭. ‬

نمادها‭ ‬همچنین‭ ‬نشانه‌هایی‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬غیر‭ ‬گفتاری‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬می‌گذارند‭. ‬ولی‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬زبانی‭ ‬هرگز‭ ‬همه‌ی‭ ‬مردم‭ ‬آشنایی‭ ‬ندارند‭. ‬چون‭ ‬این‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬چه‌بسا‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬فضاسازی‭ ‬هنرمند،‭ ‬چیدمان‭ ‬اشیای‭ ‬پیرامون‭ ‬یا‭ ‬هنجارهای‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬آدم‌های‭ ‬داستان‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬متوجه‭ ‬شد‭. ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬فهم‭ ‬آن‭ ‬مطالعه‌ی‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مطالعه‌ی‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬حتم‭ ‬اشاره‌هایی‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬نشانه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خواننده‌ی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬می‌گذارد‭. ‬سرانجام‭ ‬اشاره‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬نمادها‭ ‬برمی‌خیزند،‭ ‬زبانی‭ ‬از‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬را‭ ‬برایمان‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬خواهد‭ ‬آورد‭.‬

نشانه‌گذاری‌ها در عزاداران بیل

£14٫00Price

    Related Products