پنج دفتر شعر و دو داستان و چند مقاله از نویسندگان تبعیدی

به کوشش: حسین دولت آبادی

چاپ اول: ۱۳۹۷

مشخصات نشر: نشر مهری. لندن. ۲۰۱۹ میلادی/139۷ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۴۸۲ صفحه.: غیر مصور.

موضوع: شعر فارسی.

(ماه مجروح (مجموعه آثار کمال رفعت صفائی

£17٫99Price
    app-on-app-store.png
    get-it-on-google-play.png

    Contact

    • LinkedIn - Grey Circle
    • Facebook - Grey Circle
    • YouTube - Grey Circle
    • Twitter - Grey Circle
    • https://www.instagram.com/mehripubli

    © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.