پنج دفتر شعر و دو داستان و چند مقاله از نویسندگان تبعیدی

به کوشش: حسین دولت آبادی

چاپ اول: ۱۳۹۷

مشخصات نشر: نشر مهری. لندن. ۲۰۱۹ میلادی/139۷ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۴۸۲ صفحه.: غیر مصور.

موضوع: شعر فارسی.

(ماه مجروح (مجموعه آثار کمال رفعت صفائی

£17.99Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.