باوری‭ ‬هرچند‭ ‬نه‭ ‬غالب‭ ‬بر‭ ‬تاریخ‭ ‬اندیشه‌ی‭ ‬ایران‭ ‬سایه‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬این‌‭ ‬جهانی‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬می‌شمارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬آرمان‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬پای‭ ‬می‌فشارد‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬پایان‌پذیری‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬دو‭ "‬بی‌کرانگی‭" ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زیستن‭ ‬محصور‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬صاحبان‭ ‬این‭ ‬اندیشه‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬بی‌کرانگی‭ ‬پیش‭ ‬یا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زیستن‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬می‌اندیشند،‭ ‬تنها‭ ‬تن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زوال‭ ‬یافتنی‭ ‬می‌پندارند‭ ‬اما‭ "‬فراتن‭" ‬را‭ ‬جاودانه‭ ‬می‌خوانند‭. ‬

‭ ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬همین‌ها‭ ‬در‭ ‬توجیه‭ ‬دیدگاه‭ ‬فلسفی‭ ‬خویش‭ ‬فراتن‭ ‬انسان‭ ‬را،‭ ‬منبعث‭ ‬از‭ ‬فراتن‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬بنیادین‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باوراند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فراتن‭ ‬ضمن‭ ‬زیستن‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬آدمی‭ ‬زندانی‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬زمانی‌‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬ضمن‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سلوک‌های‭ ‬آیینی،‭ ‬توان‌مندی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬فراتن‭ ‬بنیادی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نماید‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راهکار‭ ‬ناصواب،‭ ‬گونه‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬خودآزاری‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬هم‭ ‬مشروعیت‭ ‬می‌یابد‭. ‬چنانکه‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬آن‭ ‬سایه‌هایی‭ ‬از‭ ‬آیین‭ ‬مغان،‭ ‬میتراییسم،‭ ‬آموزه‌های‭ ‬مانی‭ ‬و‭ ‬عرفان‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭.‬

(سایه‌های سوشیانت (منجی‌گرایی در فرهنگ خودی

£14.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.