داستان شهر ممنوعه - پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران

نویسنده: کامیل احمدی

چاپ اول: ۱۳۹۸

شابک: ۶-۲-۹۱۶۲۰۶۵-۱-۹۷۸

مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری:۲۹۴ ص.: مصور.

موضوع: دگرباشان. ایران.

داستان شهر ممنوعه - پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران

£35.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.