top of page

تریو تهران

رضیه انصاری

چاپ اول:بهار۱۴۰۲،نشرمهری

شابک: 

978-1-916635-83-8

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۳ میلادی/۱۴۰۲شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۴۴ ص.: غیرمصور.

موضوع: ادبیات داستانی.

تریو تهران / رضیه انصاری

£13.99Price
  • عالیه، منیژه و سالومه، سه زن شجاع و پیشرو در زمانهی خود، که یارشان را در روزهای اشغال تهران در شهریور ۱۳۲۰، دوران پوچ دهه ۱۳۵۰ و روزگار فترتِ پس از جنبش سبز از دست دادهاند، با غلبه بر نومیدی و تنهایی، هویتی دوباره مییابند و به زندگی متصل میشوند. عالیه از آرمانگرایی به واقعگرایی، منیژه از پوچی و نوستالژی منفی به شغل معلمی و اکنونِ زندگی، و سالومه از سرخوردگی در عشق و ترک شدن و دلبستن به قهرمانهای زودگذر به حقیقت خود رجوع میکنند. خانه و شهر به منزلهی بستر رویدادها مانند شخصیتی رو به زوال و نیازمند توجه، این سه زن را به هم پیوند میدهد.

  • رضیه انصاری متولد ۱۳۵۳ در تهران، زبانشناس، نویسنده و پژوهشگر ادبی است که داستانها و جستارهایش در نشریات ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. نخستین رمانش «شبیهعطریدرنسیم» برندهی جایزهی مهرگانادب و کاندیدای جایزهیهوشنگگلشیری شد. «تریو تهران» و «زنیباسنجاقمروارینشان» عنوان دیگر رمانهای ایننویسنده است که نامزد دریافت جوایز ادبی شدند. داستانهای کوتاهی از او در نشریات ادبی داخل و خارج از ایران منتشر شدهاند. رضیه انصاری از اعضای کانون نویسندگان است که توجه به زبان، موضوع هویت انسان ایرانی و تنهایی انسان مدرن، همچنین پرداختن به موضوعات تاریخی از ویژگیهای آثار اوست. او همچنین به عنوان عضو هیيت داوران در جشنوارهها و جوایز ادبی فعالیت داشته و از ۱۳۹۵ مقیم شهر پراگ است.     

Related Products