لطفا در نظر داشته باشید کتاب‌های در دست انتشار، ظرف ۴ تا ۶ هفته ارسال خواهند شد

Please bear in mind that the books on the Coming Soon section will be delivered within 4 to 6 weeks. 

شاعر:ماریومرسیه

برگردان: هدی سجادی

 ۸۸ صفحه

 

زما ِنشعرهاست زما ِن زندگی، زما ِن عشق زما ِنهمیشه

زمانی است که زیستن خوبست در حفره غبا ِر روزها در دس ِت تابستان با ُرزها با آتشی آغشته در چشمها زما ِن گلهای شکفته است و بهارها در نهرها

اعصاب نور مرتعشند در قل ِب ابرها زما ِن خندیدنهای طلایی است در گیسوان کودکان با قهوهای که مینوشیم در ایوا ِن باد

آوازهای‌زیبای ‌یات | 11

زما ِن زندگی است زما ِن شعرهاست، زما ِن همیشه زما ِن آب ِی عشق

آوازهای زیبایی‌ات

£11.00Price
    app-on-app-store.png
    get-it-on-google-play.png

    Contact

    • LinkedIn - Grey Circle
    • Facebook - Grey Circle
    • YouTube - Grey Circle
    • Twitter - Grey Circle
    • https://www.instagram.com/mehripubli

    © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.