top of page

خانه بان

۷۸ صفحه

نشر مهری

 

:از متن کتاب

 

مامان‭ ‬چادرش‭ ‬را‭ ‬درست‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬دستش‭ ‬را‭ ‬جلوی‭ ‬من‭ ‬باز‭ ‬می‌کند‭. ‬اسکناس‭ ‬توی‭ ‬دستش‭ ‬مچاله‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬کیف‭ ‬پول‭ ‬نداشت‭.‬

‮«‬اینو‭ ‬بابایت‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬خانه‭ ‬داده‭. ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬چیزا‭. ‬فکر‭ ‬می‌کنی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬چیزی‭ ‬بماند،‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬بستنی‭ ‬بخریم؟‮»‬

قلبم‭ ‬مثل‭ ‬همان‭ ‬اسکناس‭ ‬مچاله‭ ‬شد‭. ‬هر‭ ‬بار‭ ‬یادم‭ ‬می‌افتد،‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬دفعه‌ی‭ ‬اول‭ ‬مچاله‭ ‬می‌شوم‭. ‬مشت‭ ‬مامان‭ ‬را‭ ‬می‌بندم‭.‬‭ ‬نهال‭ ‬توی‭ ‬کالسکه‭ ‬خواب‭ ‬بود‭. ‬دو‭ ‬تا‭ ‬بستنی‭ ‬بزرگ‭ ‬سفارش‭ ‬می‌دهم‭. ‬جوری‭ ‬که‭ ‬نصفش‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬می‌ریزم‭. ‬مامان‭ ‬تشکر‭ ‬نمی‌کند‭ ‬ولی‭ ‬بستنی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خجالت‭ ‬تمام‭ ‬می‌خورد‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬یخچال‭ ‬مامان‭ ‬از‭ ‬بستنی‭ ‬خالی‭ ‬نشد‭.‬

خانه بان

£8.00Price