top of page

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن/۲۰۱۸ میلادی ۳۹۶ شمسی.

مشخصات ظاهری:212ص.: غیر مصور.

موضوع: نقد و نظر .. --

 

«نوشته‌های این مجموعه طی ده سال گذشته نوشته شده‌اند. ویژگی مشترک آن‌ها برمی‌گردد به روایت از کتاب؛ کتاب‌هایی که خوانده‌ام و در بازگشت به‌یادداشت‌هایم، فکر کرده‌ام خواندن آن شاید برای شما نیز جالب باشد. به همین علت عنوان "کتابی برای کتاب‌ها" را برای آن برگزیده‌ام. پاره‌ای از این نوشته‌ها به‌یک معرفی کوتاه محدود مانده، بعضی در این میان فراتر رفته، به بررسی موضوع پرداخته است. موضوع تمامی آن‌ها اما فکر می‌کنم به شکلی دغدغه‌ی ذهن انسان ایرانی است. به همین علت فصلی از آن به کتاب‌هایی اختصاص یافته که دین موضوع آن‌ها بوده است. نشر این مجموعه علت دیگری نیز دارد و آن اینکه؛ از کتاب "من و شهرزاد و ُدن کیشوت" که موضوع آن نیز در راستای نوشته‌های این مجموعه است، استقبال شد. و این سبب شد تا این کتاب در ادامه‌ی آن فراهم آید. به‌این امید که اگر خواننده به خواندن کتا ِب اصلی رغبت نکند و یا فرصت آن را نداشته باشد، این مختصر حداقل موجب آشنایی او با موضوع باشد.»

کتابی برای کتاب‌ها نوشته اسد سیف

£12٫00Price