top of page

نویسنده: زکریا هاشمی

 داستان

ناشر: مهری

تاریخ انتشار: چاپ دوم ۲۰۱۸

صفحه ۳۸۲

 

در میان انتشارات فارسی زبان سال‌های اخیر کتاب شما جای خاصی دارد. از لحاظ ادبی   Styleمخصوصی را اختراع کرده‌اید که آن را می‌توان "فیلم نوشته" و یا "Neo - Realisme" ادبی نامید.

بخشی از نامه‌ی شادروان فریدون هویدا به ز. هاشمی

28 دسامبر 2004 ژنو

                                                                ***

جنایات جنگ داخلی اسپانیا را پیکاسو در گرنیکا به مدد خطوطی که هر یک به ظاهر ساده‌اند، ولی ترکیب شان به غایت پیچیده و گویا هستند، ابدی و ملموس کرده است؛ هاشمی هم با «چشم باز و گوش باز» در راهی مشابه گام گذاشته و اثری به گمانم ماندگار و سخت جانکاه در باره‌ی جنایات جنگ ایران و عراق و دلیری‌ها و دنائت‌هایش آفریده است.

دکتر عباس میلانی، 10 سپتامبر  2004 روزنامه‌ی کیهان لندن

 

                                                               ***

این کتاب  «چشم باز و گوش باز» یک تفاوت اساسی با آن‌های دیگر دارد. چشم نویسنده از میان تمام سطور آن وق زده، به من نگاه می‌کند و با دندان غرچه‌ای از سر خشم و ترس و ریشخند و لجاجت مرا به چالش می‌طلبد.

دکتر صدرالدین الهی ، 30 سپتامبر 2004 روزنامه‌ی کیهان لندن 

 

چشم باز و گوش باز

£24.00Price

    Related Products