top of page

پیامبر 

یوسف شیروانی
چاپ اول: تابستان ۱۴۰۲،نشرمهری

شابک: 2-63-916635-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۳ میلادی/۱۴۰۲شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۰۴ ص.: غیرمصور.

موضوع: داستانی فارسی قرن ۱۵.

پیامبر / یوسف شیروانی

£12.99Price
  • پیامبری به نام سنت توماس در دوران معاصر دیگرباره بر قومش مبعوث می شود. او که در گذشته توسط کافران به آیینش زنده زنده سوزانده شده است، این بار  پیروانش او را پس از اینکه شکنجه می کنند و اعتراف تلویزیونی می گیرند، با تزریق ماده سمی اعدام می کنند.

  • متولد سال 1363 هستم. داستان نویسی را بخصوص در دهه هشتاد با آقایان احمد گلشیری و ابوتراب خسروی آزموده ام. تاکنون یک مجموعه داستان، شب یکم، و یک رمان، زندیق زند، از من منتشر شده است.

Related Products