top of page

يادداشت های يک زن خانه دار;  دفتر اول:  «شماره ۳۱ خيابان وندرسن»

طايی کاظمی

چاپ اول: تابستان ۱۴۰۲، نشر مهری

شابک: 3-17-916635-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری :

۲۰۲۳ ميلادی/۱۴۰۲ شمسی .

مشخصات ظاهری: ۸۰ ص. ‏: مصور، رنگی.

موضوع: داستان فارسی قرن ۱۵.

يادداشت های يک زن خانه دار;  دفتر اول:  «شماره ۳۱ خيابان وندرسن» / طايی کاظمی

£29.99Price
  • مجموعه یادداشتهای یک زن خانهدار،گذر ازروزهایی است که با شهودبه تکرارهرروزهاش، باز از زندگی و رویش دوباره سخن میگوید.

    این مجموعه شامل نوشته هایی است ساده و روان، که در سه دفتر جداگانه گردآوری شده است.نوشته هایی که در عین

    سادگی اش از جهانی حرف میزند، که درون هر زن میتواند متفاوت باشد،اما آنچه در آخر به یگانگی میرسد،

    همان«حس نابِ زنبودن»است.

Related Products