top of page

باوری‭ ‬هرچند‭ ‬نه‭ ‬غالب‭ ‬بر‭ ‬تاریخ‭ ‬اندیشه‌ی‭ ‬ایران‭ ‬سایه‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬این‌‭ ‬جهانی‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬می‌شمارد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬آرمان‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬پای‭ ‬می‌فشارد‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬پایان‌پذیری‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬دو‭ "‬بی‌کرانگی‭" ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زیستن‭ ‬محصور‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬صاحبان‭ ‬این‭ ‬اندیشه‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬بی‌کرانگی‭ ‬پیش‭ ‬یا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زیستن‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬انسان‭ ‬می‌اندیشند،‭ ‬تنها‭ ‬تن‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زوال‭ ‬یافتنی‭ ‬می‌پندارند‭ ‬اما‭ "‬فراتن‭" ‬را‭ ‬جاودانه‭ ‬می‌خوانند‭. ‬

‭ ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬همین‌ها‭ ‬در‭ ‬توجیه‭ ‬دیدگاه‭ ‬فلسفی‭ ‬خویش‭ ‬فراتن‭ ‬انسان‭ ‬را،‭ ‬منبعث‭ ‬از‭ ‬فراتن‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬بنیادین‭ ‬می‌دانند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬باوراند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فراتن‭ ‬ضمن‭ ‬زیستن‭ ‬در‭ ‬تن‭ ‬آدمی‭ ‬زندانی‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬زمانی‌‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬ضمن‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سلوک‌های‭ ‬آیینی،‭ ‬توان‌مندی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬فراتن‭ ‬بنیادی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬نماید‭. ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راهکار‭ ‬ناصواب،‭ ‬گونه‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬از‭ ‬خودآزاری‭ ‬فردی‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬هم‭ ‬مشروعیت‭ ‬می‌یابد‭. ‬چنانکه‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬آن‭ ‬سایه‌هایی‭ ‬از‭ ‬آیین‭ ‬مغان،‭ ‬میتراییسم،‭ ‬آموزه‌های‭ ‬مانی‭ ‬و‭ ‬عرفان‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭.‬

(سایه‌های سوشیانت (منجی‌گرایی در فرهنگ خودی

£14.00Price

    Related Products