top of page

زن در بوف کور (نگاهی به نقش و کارکرد زن در بوف کور اثر جاودانه‌ی صادق هدایت)

‌ابراهیمبلوکی.

چاپ دوم: ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک: ISBN: 978-1-64945-726-4

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۶۸ ص. غیرمصور

ــــــــــ

بوف‭ ‬کور‭ ‬حکایت‭ ‬جنگ‭ ‬درونی‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬خود‭. ‬جنگ‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬حقیقت‭ ‬بزرگ‭ ‬برخورد‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬همیشه‭ ‬فریب‭ ‬و‭ ‬نادرستی‭ ‬پیروز‭ ‬می‌شود‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬حقیقت‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬آگاهی‭ ‬قربانی‭ ‬می‌گردد،‭ ‬درحالی‌که‭ ‬انسان‭ ‬می‌داند‭ ‬طرف‭ ‬پیروز‭ ‬جنگ‭ ‬طرف‭ ‬شرّ‭ ‬است‭. ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬آگاهی‭ ‬نیز‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬افشاندن‭ ‬روشنایی‭ ‬بر‭ ‬تاریکی‌های‭ ‬هر‭ ‬جنگ،‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اعتراف‭ ‬به‭ ‬خطاها‭.‬

زن در بوف کور (نگاهی به نقش و کارکرد زن در بوف کور اثر جاودانه‌ی صادق هدایت)

£9.00Price

    Related Products