top of page

از رمی جمرات 

سفرنامه

مرتضی نگاهی

چاپ اول: ماهنامه کاوه، مونیخ، آلمان غربی

چاپ دوم: ۱۳۹۹، نشر مهری

شابک: 6-521-64999-1-978

مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۱۶۰ ص.: مصور.

موضوع: سفرنامه

ــــ

یک روز داغ خردادماه که عرقریزان از پیاده‌رو خیابا ِن تخت جمشید به سوی خانه می‌رفتم، غرق در تماشای تصاویر بزرگ روی دیوارِ سفارت آمریکا، ناگهان جلو بانک ملی صف کوتاهی دیدم. آن روزها صف‌ها معمولاً طولانی بود. مردم هم عادت کرده بودند تا صفی می‌بینند بروند و به صف بایستند، بی آنکه بدانند صف سیگار است یا صف پودر رخشتویی. تو این فکرها بودم که خود را در آخر صف دیدم. چند دقیقه بعد یک نفروسپس دونفروچند نفردیگرپشت سِرمن به صف ایستادند. آخرین نفر که تازه رسیده بود با صدای بلند پرسید: «چیه این صف؟» پرسش او پُرسان‌پُرسان به من رسید و من نیز از نفر جلویی پرسیدم. ما نمی‌دانستیم یا شاید اهمیتی نمی‌دادیم ولی نفر جلویی می‌دانست و اهمیت می‌داد. خیلی شمرده گفت: «صف مکه است.»

ــــ

چند صفحه از کتاب را مطالعه کنید

 

 

(از رمی جمرات (سفرنامه

£12.99Price

    Related Products