پرواز ایکاروس

گزیدهای از شعرهای هلیده دومین

ترجمه علی اصغر فرداد

چاپ اول: نشر الکترونیک بلرب، لندن ۱۳۹۰ (۲۰۱۲)

چاپ دوم: نشر مهری، لندن ۱۳۹۸

چاپ سوم: نشر مهری، لندن زمستان ۱۳۹۹

مشخصات نشر: نشر مهری

۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی

مشخصات ظاهری: ۱۶۶ ص.: غیر مصور

موضوع: شعر آلمانی

پرواز ایکاروس

£16٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.