در دوران ملوك الطوايفي قرن هفتم هجري، ماجرائي خونين و فجيع در فارس بوقوع پيوست كه خواجه حافظ شيرازي در كتاب خود از آن دوران سياه و تباهي به تلخي ياد ميكند، و اين ديوان ارزنده را براي ما به وديعت نهاد تا در بروي محتسب و محتسب زادگان نگشائيم و دست دوستي و ارادت بسويش دراز نكنيم . كه او عادتي ديرينه دارد ، نمك ميخورد، نمكدان مي‌شكند بقول خواجه شيراز
باده با محتسب شهر ننوشي زنهار بخورد باده و سنگيت بجام اندازد
چنانچه تاريخ گذشتگانمان را خوانده بوديم و بجاي وصف الحال از ديوان حافظ به واقعيت اين كتاب پر از رمز و راز اگاهي مي يافتيم، در اين برهه از تاريخ دچار اشتباهي جبران نا پذير نمي‌شديم و يكبار دگر امير مبارزالدين از زير عبا و عمامه پير مردي ريا كار و مزور بنام روح الله خميني متخلص به هندي ظهور نميكرد و بنام اسلام و قران دمار از نهاد ايران و ايراني در نمي اورد كه پس از سي و هفت سال كه از جمهوري جهل و جنون ميگذرد هنوز غارت و چپاول و دزدي و دروغ وريا و تظاهر به خدا پرستي ادامه دارد.
كتاب محتسب منحصر به قرن هفتم هجري نيست دوران سياه و تاريك مملكت ما را هم در اين روزگار تداعي ميكند

محتسب نوشته پرویز معدلی

£15.00Price

  Related Products

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  We don’t have any products to show right now.

  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2020 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.