در دوران ملوك الطوايفي قرن هفتم هجري، ماجرائي خونين و فجيع در فارس بوقوع پيوست كه خواجه حافظ شيرازي در كتاب خود از آن دوران سياه و تباهي به تلخي ياد ميكند، و اين ديوان ارزنده را براي ما به وديعت نهاد تا در بروي محتسب و محتسب زادگان نگشائيم و دست دوستي و ارادت بسويش دراز نكنيم . كه او عادتي ديرينه دارد ، نمك ميخورد، نمكدان مي‌شكند بقول خواجه شيراز
باده با محتسب شهر ننوشي زنهار بخورد باده و سنگيت بجام اندازد
چنانچه تاريخ گذشتگانمان را خوانده بوديم و بجاي وصف الحال از ديوان حافظ به واقعيت اين كتاب پر از رمز و راز اگاهي مي يافتيم، در اين برهه از تاريخ دچار اشتباهي جبران نا پذير نمي‌شديم و يكبار دگر امير مبارزالدين از زير عبا و عمامه پير مردي ريا كار و مزور بنام روح الله خميني متخلص به هندي ظهور نميكرد و بنام اسلام و قران دمار از نهاد ايران و ايراني در نمي اورد كه پس از سي و هفت سال كه از جمهوري جهل و جنون ميگذرد هنوز غارت و چپاول و دزدي و دروغ وريا و تظاهر به خدا پرستي ادامه دارد.
كتاب محتسب منحصر به قرن هفتم هجري نيست دوران سياه و تاريك مملكت ما را هم در اين روزگار تداعي ميكند

محتسب نوشته پرویز معدلی

£15٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.