رسول.

نویسنده: رضا نیمروز.

چاپ اول: ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک: ISBN: 978-1-64945-736-3

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۶۹۰ ص. غیرمصور

ــــــــــ

 

«سرم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برگرداندم‭. ‬سرباز‭ ‬هخامنشی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬می‌کرد‭. ‬به‌محض‭ ‬ملاقات‭ ‬نگاهمان‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭:‬

روزی‭ ‬برای‭ ‬آمدن‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬خواهند‭ ‬آمد‭. ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬روز‭ ‬تو‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬دود‭ ‬چهارده‭ ‬قرن‭ ‬است‌که‭ ‬بپا‭ ‬خواسته‭ ‬و‭ ‬گاه‌به‌گاه‭ ‬انساهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‌برد‭. ‬منظور‭ ‬من‭ ‬آنانی‭ ‬نیستند‭ ‬که‭ ‬سربازان‭ ‬عرب‭ ‬وحشیانه‭ ‬سرشان‭ ‬را‭ ‬بریدند‭. ‬آن‌روزها‭ ‬این‭ ‬دود‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬نبود‭. ‬دود‭ ‬دیگری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬گروه‭ ‬می‌کشت‭ ‬و‭ ‬باخود‭ ‬می‌برد‭.‬»

رسول

£28٫00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.