top of page

روزهای خوب

فردای ایران ما. آرامش،انتخاب نوع زندگی، نداشتن هیچ خط قرمز و سانسور. مهم‌ترین چیز ولی رنسانس در خاورمیانه است. به امید روزهای خوش برای همه.


15 views0 comments
bottom of page